Punjab-

Delhi-

1- Patparganj- Sri J P Raman- # 9818322245

Jammu Kashmir-

State Prabhari- Sri Ramesh Kumar- 8707579916

State President- Sri Pritam Singh- 9419740699

1. Samba- Sri Vishal (Adhyaksh)- # 7006073030

2. Jammu- Sri M R Chib (Adhyaksh)- # 7051251948

3. Kathua- Sri Gaurav (Adhyaksh)- # 9797471623