Legal Brigade

National President/Legal Advisor- Sri Ashutosh Dwivedi- # 9936947989

General Secretary- Sri Raj Kumar Mishra- # 9920554343

Kshetriya Adhyaksh, Pashchimi Uttar Pradesh- Sri Dhanesh- # 9927909066